Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A Közpolitikai Elemző Központ Egyesület (Kolozsvár, Bartók Béla út 5/46, Románia, adószám: 27233857) (a továbbiakban: adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: http://www.nepszamlalas.ro.
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.nepszamlalas.ro/Adatkezelesi-tajekoztato.
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Közpolitikai Elemző Központ Egyesület
Székhely: Kolozsvár, Bartók Béla út 5/46, Románia
E-mail: office@nepszamlalas.ro
Telefon: +40 758 098 580

3. Fogalmi meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagbármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

5. Adatkezelés

Regisztrált érintettekre vonatkozó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Azon személyek, akik önkéntesként, számlálóbiztosként, területi vagy megyei felelősként szeretnének tevékenykedni a 2022-es romániai népszámlálás során regisztrálhatnak a honlapunkon, mely során az alábbi adatokat gyűjtjük, és következő célokra használjuk fel:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Születési dátum/kor

Azonosítás, valamint specifikus és testre szabott információk szolgáltatása

Lakhely: település, megye

Azonosítás és kapcsolattartás, valamint specifikus és testre szabott információk szolgáltatása

Foglalkozás

Azonosítás, valamint specifikus és testre szabott információk szolgáltatása

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: a honlapon regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

4. Az adatkezelés módja: elektronikus.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő a Népszámlálás 2022 projektben dolgozó külső és belső munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6. Adatkezelési tevékenységek:

 • az érintett adatainak rögzítése és nyilvántartása;
 • a megadott információk alapján önkéntesi, valamint számlálóbiztosi tevékenységbevaló besorolás a 2022-es romániai népszámlálás időtartama alatt;
 • hírlevelek, tájékoztató anyagok küldése;
 • véleménykutatás, például kérdőívek, petíciók formájában;
 • a honlap használatához szükséges adatkezelési tevékenység, beleértve sütik (cookie) használata.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

8. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Kolozsvár, Bartók Béla út 5/46 címen,
 • e-mail útján az office@nepszamlalas.ro e-mail címen,
 • telefonon a +40 758 098 580 számon.

9. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke, valamint a 2018. évi 190. törvény rendelkezései értelmében.

10. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk önkéntesként, számlálóbiztosként, valamint területi vagy megyei felelősként nyilvántartásba venni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud önkéntesként, számlálóbiztosként, valamint területi vagy megyei felelősként tevékenységet kifejteni.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
LABS.RO SRL.
Csíkszereda, Salciei 5/A/18, Hargita megye, Románia
Cégjegyzék szám: J19/137/2002
Adószám: 14636165
Telefon: +40 752 131 141
E-mail: office@labs.ro

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke, valamint a 2018. évi 190. törvény rendelkezései értelmében.

Sütik (cookie-k) kezelése

1. Az adatkezelő az alábbi „sütiket” (cookie-kat) használja az alább meghatározott célokból:

 • Munkamenet sütik: biztosítják a honlap működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön a honlapot böngészhesse. Ezek a sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.
 • Látogatás elemző sütik: a látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált honlap felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy az üzemeltető a honlapot a látogatók elvárásainak megfelelően alakíthassa. Nyilvántartásra kerül a honlapra látogatók száma, a megtekintett oldalak száma, a látogatók honlapon kifejtett tevékenysége illetve, hogy milyen gyakran keresik fel újra a honlapot. A látogatók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. (További információkért kattintson a https://analytics.google.com honlapra.)

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

6. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


Hírlevél

1. Az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő tájékoztató anyagokat és hírlevelet küldjön a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

2. Továbbá az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Az adatkezelő nem küld kéretlen üzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő minden - a hírlevél küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további üzenetekkel nem keresi meg az érintettet. Az érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím

Azonosítás, a hírlevélrevaló feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

 

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: a 2022-es romániai népszámlálással kapcsolatos információkat tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, WhatsApp üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális hírekről, eseményekről stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő a Népszámlálás 2022 projektjében dolgozó külső és belső munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Kolozsvár, Bartók Béla út 5/46 címen,
 • e-mail útján az office@nepszamlalas.ro e-mail címen,
 • telefonon a +40 758 098 580 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke, valamint a 2018. évi 190. törvény rendelkezései értelmében.

13. Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


6. Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. A kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabály által meghatározott esetekben van lehetőség.

4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdeken vagy jogos érdeken az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

10. Hozzájárulás visszavonása: Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


7. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


8. Jogorvoslat

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 77. cikke értelmében panaszt tehet a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (www.dataprotection.ro). Továbbá, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 79. cikke értelmében, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében, megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást a román törvények szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtását megelőzően az adatkezelőhöz forduljon és az adatkezelést érintő problémát nála is jelezze.


9. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál lehet élni:

Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság
Bukarest, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Románia
Telefon: +40 318 059 211, +40 318 059 212
Fax: +40 318 059 602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Honlap: http://www.dataprotection.ro/

10. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

11. Az érintett nyilatkozatai

A személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

Az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg.

Hozzájárulásom a személyes adatok kezeléséhez önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű.

Elakadtál?